Aydosper HS 1050

Süperakışkanlaştırıcı beton katkısıdır

Yüksek performanslı hiper akışkanlaştırıcı beton katkısı

Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3
TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkısı

 

Tanımı
Aydosper® HS 1050, betona yüksek oranda akışkanlığını kazandıran, beton karışım suyunu azaltarak, erken ve son dayanımlarında önemli artış sağlayan, naftalin sülfonat esaslı, süperakışkanlaştırıcı beton katkısıdır.

Erken ve yüksek son dayanım istenen betonlarda,
Geçirimsizlik istenen beton üretiminde,
Plastik kıvam ve akıcılık istenen betonlarda,
Prekast ve prefabrik beton üretiminde,
Yerleştirme zorlukları olan ince sık donatılı ve donatısız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü beton üretiminde,
Yüksek oranda su azaltma ve uzun işlenebilirlik istenen betonlarda,
Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde kullanılır.

Beton karışım suyunu yüksek oranda azaltır.
Belirgin bir şekilde erken yüksek dayanım gelişimi sağlar.
Betonun hızlı kıvam kaybetmesini engeller.
Betona kendiliğinden yerleşme özelliği kazandırır.
Yüksek birim ağırlık ve dayanım olanağı sağlar.
Az boşluklu, iyi yüzey görünümlü ve daha az geçirimli beton elde edilir.
Prekast elemanların üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltarak enerji tasarrufu sağlar.
Segregasyon (ayrışma) riskini ortadan kaldırır.
Betonun karbonatlaşma hızını düşürür, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
Betonun dona karşı dayanıklılığını artırır.
Betonun uzun mesafelere pompalanmasını sağlar.
Vibrasyona gerek kalmadığından gürültü kirliliğine sebep olmaz. 
 

100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.7 – 1.8 kg arasında kullanılması önerilir. Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme

Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Polikarboksilat esaslı / Polycarboxylate based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.17 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 8.0 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content       : < % 5 TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : -6 ºC  
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.